Устав на БАКК

Общи положения

Чл.1 (1) БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА КУЛИНАРНА КУЛТУРА, наричано по-долу „Сдружението“, е юридическо лице и се учредява в съответствие със закона за Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.
(3) Сдружението се учредява за неопределен срок.

Наименование и седалище

Чл.2 (1) Сдружението е с наименование БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА КУЛИНАРНА КУЛТУРА, което ще се изписва на английски език като BULGARIAN ASSOCIATION OF CULINARY CULTURE.
(2) Седалище и адрес на сдружението е: гр. Варна, ул. „Рали Мавридов“ 1, ет.3, ап.36.
(3) Официалните документи и изходящата кореспонденция на сдружението трябва да съдържат неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително и номер по регистър БУЛСТАТ.

Цели и средства за тяхното постигане

Чл. 3 Сдружението се учредява с цел да съхрани, усъвършенства и популяризира националните кулинарни традиции като ги обогатява с нови съвременни методи и практики на кулинарното изкуство превръщайки ги в неразривна част от съвременния бит и стил на живот на българските граждани.

Чл. 4 Сдружението използва следните средства за постигане на своите цели:
1. Оказва съдействие на членовете на сдружението за обмен на информация, ноу-хау и добри практики с други дружества, сдружения и професионалните обединения в сферата на кулинарния бранш;
2. Полага грижи и подпомага членовете на сдружението за повишаване на личните им и професионални кулинарни умения и познания;
3. Осъществява сътрудничество със специализираните държавни и общински органи и оказва съдействие за развитие на регионалния и национален кулинарен туризъм;
4.Предоставя компетентни консултантски услуги от членове на сдружението на ресторантьорския и хотелиерския бизнес;
5. Организира обучение по кулинарно майсторство и придобиване на професионални умения по култура на храненето;
6. Подготвя и провежда лекции, семинари и дискусии свързани със съвременната кулинарна култура;
7. Организира кулинарни конкурси на национално и международно ниво;
8. Насърчава публикуването и разпространението на новости и достижения в областта на кулинарното изкуство и културата на храненето.
9. Създава и поддържа интернет страница за популяризиране целите и дейността на сдружението;

Предмет на дейност

Чл. 5 (1) За постигане на формулираните в чл. 3 от устава цели, сдружението ще осъществява допълнителна стопанска дейност като:
1. Консултантска дейност;
2. Рекламна и издателска дейност;
3. Организиране на конгреси, семинари и дискусии;
4. Разработване на наръчници, материали и разпространение на специализирана литература тематично свързана с целите на сдружението;
5. Туристическа, ресторантьорска и хотелиерска дейност (след лиценз);
6. Други дейности, свързани с постигане на целите на Сдружението;
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от българското законодателство.
(3) Приходите от стопанската дейност се използват за осъществяване и постигане на определените в настоящия устав цели.

Придобиване на членство

Чл. 6 Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението, приемат настоящия устав и плащат редовно определените в него парични вноски.

Чл. 7 (1) Членството в сдружението е доброволно.
(2) Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата и решение на управителните си органи за членство в сдружението.
(3) Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на общото събрание.

Права и задължения на членовете

Чл. 8 Членовете на сдружението имат следните права:
1. активно да участват в дейността на сдружението;
2. да избират и да бъдат избирани в управителните му органи;
3. при поискване да получават информация за дейността на сдружението и за състоянието на
неговата отчетност;
4. да се ползват от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му;
5. да напускат доброволно сдружението.

Чл. 9 Членовете на сдружението са длъжни:
1. да спазват разпоредбите на този устав, решенията на Общото събрание и Управителния съвет и всички вътрешни актове с обвързващо действие;
2. да съдействат при извършване дейността на сдружението и работят за осъществяване на целите му;
3. да издигат авторитета на сдружението, да не извършват действия, които противоречат на неговите цели и да не злепоставят доброто му име;
4. да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски;

Чл. 10 Всички членове на сдружението имат равни права и задължения. С изключение на имуществените, те са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Прекратяване на членствените правоотношения

Чл. 11 Членство в сдружението се прекратява:
1. с едностранно писмено изявление, отправено до управителния съвет на сдружението;
2. при смърт или поставяне под пълно запрещение, респективно при прекратяване юридическото лице – член на сдружението;
3. при изключване;
4. при прекратяване на сдружението;
5. при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението.

Чл. 12 (1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание при грубо нарушение на устава, незачитане решенията на общото събрание или управителен орган, както и на други вътрешни актове с обвързващо действие.
(2) До изключване може да се пристъпи и в случай, че бъдат извърши други действия, които правят несъвместимо по-нататъшното му членство в сдружението.
(2) При маловажни случаи на нарушения на чл.9 управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключение.
(4) Преди да пристъпи към гласуване, Общото събрание задължително изслушва лицето, чието
изключване се иска.

Чл. 13 При прекратяване на членство сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски, но лицето с прекратено членство е длъжно да направи просрочените от него имуществени вноски.
Чл. 14 По предложение на управителния съвет Общото събрание взема решение за отпадане на членството, когато член на сдружението:
1. не е направил встъпителна или годишна членска вноска в предвидените за това срокове;
2. е преустановил участието си в дейността на сдружението, като се е дезинтересирал от нея или не е присъствал на две последователни заседания на общото събрание.

Органи на дружеството

Чл. 15 Органи на сдружението са Общо събрание и Управителен съвет.

Общо събрание

Чл. 16 (1) Общото събрание е върховен орган, в който с право на глас участват всички членове
на сдружението.
(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на сдружението.
(3) Покана за свикване на Общо събрание се отправя в едномесечен срок преди провеждането му. Тя съдържа дата, час, мястото на провеждане на събранието и дневния му ред.
(4) Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 17. (1) Общото събрание е законно и може да взема валидни решения ако на заседанието
присъстват повече от половината от всички членове на сдружението.
(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при съшия дневен ред и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Чл. 18 (1) Всеки член на сдружението има право на един глас.
(2) Правото на глас се упражнява лично или чрез изрично упълномощен представител.
(3) Юридическите лица – членове на сдружението, участват в гласуването чрез своите законни
представители или чрез изрично упълномощено лице.
(4) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощяване не се допуска.

Чл. 19 Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 20. (1) Общото събрание взема решения с явно гласуване по следните въпроси:
1. Изменя и допълва устава.
2. Приема други вътрешни актове.
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
4. Избира и освобождава председателя на Управителния съвет.
5. Приема и изключва членовете.
6. Взема решения за участие в други организации.
7. Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението.
8. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.
9. Приема бюджета на сдружението и одобрява годишен счетоводен отчет.
10. Взема решение относно имуществените вноски.
11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
12. Отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
(2) Правата по ал.1т.т.1,3,7,9,11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

Чл. 21 (1) Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията по чл.13.т.1 и 7 се вземат с мнозинство две трети от присъстващите.
(3) По въпроси,които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат решения.
(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Управителен съвет

Чл. 22 (1) Управителен орган на сдружението е Управителния съвет.
(2) Управителният съвет се състои от трима членове, които се избират от Общото събрание за срок от 3 години.
(3) Председателят на управителния съвет се избира от Общото събрание измежду членовете на Управителния съвет.

Чл. 23 Управителният съвет има следните правомощия:
1. представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделните негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект на бюджета;
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;
7. определя адреса на сдружението;
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не попадат в правата на друг орган;
9. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Чл. 24 (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от неговия председател.
(2) Извън хипотезата по ал. 1, Управителният съвет може да бъде свикан по искане на всеки негов член.
Чл. 25 (1) Управителният съвет може да взема решения ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл. 26 (1) Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство – повече от половината от присъстващите, а решенията чл.36, т.3 и 6 и чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.
(2) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл. 27 Председателят на Управителния съвет има следните правомощия:
1. представлява Сдружението пред трети лица, в рамките на представителната му власт, определена от Управителния съвет;
2. ръководи цялостната дейност на сдружението;
3. свиква заседанията на Управителния съвет;
4. координира текущата дейност и привежда в изпълнение решенията на органите на сдружението;
4. сключва, изменя и прекратява трудови догори със служителите на сдружението.
5. отговаря за воденето и съхранението на необходимата документация;
6. Разпорежда се със средствата на сдружението в рамките на утвърдения бюджет и решенията на УС;

Имущество

Чл. 28 (1) Сдружение БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА КУЛИНАРНА КУЛТУРА е самостоятелен правен субект и като такъв разполага със свое имущество, различно от имуществото на неговите членове.
(2) За задълженията на сдружението членовете отговарят до размера на предвидените в устава имуществени вноски.
(3) Членовете на сдружението не отговарят лично за изпълнението на поетите от него задължения.

Чл. 29 (1) Имуществото на сдружението се формира от:
1. членски внос на членове на сдружението;
2. постъпления от стопанска дейност свързана с осъществяване целите на сдружението;
3. дарения или завещания в полза на сдружението извършени от български или чуждестранни физически или юридически лица;
4. дялови участия в търговски дружества
(2) Сдружението може да участва в търговски дружества. То не може да членува в събирателни или командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.

Имуществени вноски на членовете

Чл. 30 Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.
Чл. 31 (1) Всички членове на сдружението дължат годишен членски внос в размер на 50 лв.
който се дължи до 31 януари на текущата година.

Чл. 32 Общото събрание може да вземе решение за промяна на размера на членския внос с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 33 (1) Сдружението може да бъде прекратено в следните случаи:
– при невъзможност за постигане на определените с устава цели;
– с решение на Общото събрание с гласовете на всички членове.
(2) Въз основа на решението за прекратяване, Управителният съвет взема решение за обявяване на сдружението в ликвидация.
(3) С решението си Управителният съвет определя начина на извършването на ликвидацията,
нейният срок, начина на разпределяне на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество и назначава ликвидатор в случай, че Председателят на УС не може да изпълнява тази функция.
Чл. 34 По отношение на реда за извършване на ликвидацията и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
Чл. 35 (1) След като приключи с разпределянето на имуществото, ликвидаторът е длъжен да
поиска заличаване на вписването на сдружението от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Ликвидацията влиза в сила от деня на вписване на решението за нея в съдебния регистър.

Заключителни разпоредби

Чл. 36 Този устав може да бъда изменян и допълван по реда, предвиден в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 37 По отношение на неуредените с устава въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият устав е приет единодушно на събрание на учредителите, проведено на …………………..г.